Sunset1.jpg
 I N T E R N A T I O N A L
y-FAQ.gif
                                          POSTANITE DISTRIBUTER
      
Kompanija                                    

ENZIMI  I  NJIHOVA  ULOGA  U  LJUDSKOM  ORGANIZMU

          Enzimi su energizovane proteinske molekule izgra|ene od deset ili dvadeset hiljada atoma, veoma su bitne za `ivot i zdravlje organizma i  kataliziraju i reguli{u skoro sve biohemijske reakcije u organizmu. U jednom ljudskom organizmu mo`e da ima i oko pedeset hiljada razli~itih vrsta enzima. Njihova enzimska aktivnost strogo je specifi~na, tako da ~esto mogu da ubrzaju samo jednu ili nekoliko srodnih biohemijskih reakcija. Neophodni su za digestiju hrane, zato {to imaju ulogu da oslobode vitamine, minerale i amino-kiseline iz hrane, a oni izvr{avaju}i njihov zadatak doprinose da nas odr`e u `ivot i da budemo zdravi.
      Kako ljudski organizam stari, tako sve vi{e javljaju se problemi sa apsorpcijom hranljivih materija. Smanjenje lu~enja `eluda~ne kiseline i enzime za digestiju zna~i slabiju apsorpciju gvo`|a i proteina. Sa druge strane, molibden kao mineral je va`ni deo enzima koji reguli{e iskori{}avanje gvo`|a, a cink deluje u odr`avanju enzimskih sistema i }elija.

         Jedan istra`iva~ je rekao : Neki lekovi deluju kao neutralizatori na taj na~in {to popre~uju apsorpciju hranljivih sastojaka u digestivnog sistema. Oni sa sigurno{}u mogu da izmene mikroskopsku strukturu crevnih resica kojima je oblo`eno tanko crevo u unutra{njosti. To ba{ mo`e uni{titi enzime koje resice  proizvode u normalnim uslovima da bi ih razlo`ile i apsorbovali hranljivi sastojci.
          U globali mo`emo da izdvojimo tri tipa enzima, od kojih metaboli~ke i digestivne na{ organizam prirodno ih proizvodi, dok enzimi iz hrane mogu da budu uneseni samo oralno. Poslednji tip enzima najbolje je da se dobijaju iz neprera|enog ili nekuvanog vo}a, povr}a, ribe, jaja i mesa. Ipak, veoma treba da pazimo na hranu koju konzumiramo, kako je pripremamo, zato {to enzimi se uni{tavaju pod odre|enim toplotnim uslovima. Svaki enzim je posebna pri~a za sebe, zato {to deluje na posebnu vrstu hrane i nijedan od njih ne mo`e da zameni drugog. Ako nedostaje barem jeden enzim, dolazi do naru{avanje harmoni~nog funkcioniranja enzimskog sistema i kao posledica ovog javljaju se bolesti.
         Metaboli~ki enzimi ubrzavaju hemijsku reakciju izme|u }elija za detoksikaciju i produkciju energije. Oni nam omogu}avaju da gledamo, ose}amo, slu{amo, da se kre}emo i mislimo. Svaka od 100 triliona }elija u na{em organizmu, svaki organ i tkivo zavise od reakciju metaboli~kih enzima, poznatih kao energetski enzimi. Metaboli~ki enzimi su produkovani u d`igerici, pankreasa, `u~nu kesicu i drugih organa.
    Modro-zelena alga Aphanizomenon Flos Aquae (AFA), isklju~ivo je bogata metaboli~kim enzimima.
    Enzimi iz hrane deluju sinergisti~ki sa digestivnim enzimima u organizmu da bi izdvojile hranljive materije, odnosno pretvaraju hranu koju jedemo u energiju i osloba|aju ovu energiju za kori{}enje u organizmu. Delovanjem digestivnih enzima, molekule proteina iz hrane razgra|uju se u aminokiseline.

         Digestivni enzimi izlu~uju se kroz celog digestivnog trakta i imaju ulogu da razgrade hranu u hranljive materije i otpadnog materijala. Ljudski digestivni enzimi su: pepsin, ptijalin, tripsin, lipaza, proteaza i amilaza. Paraziti i bakterije sastavljeni su od proteina i omota~ koji {titi virus u na{em organizmu, ustvari je proteinski omota~. Fakt je da enzim proteaza razgra|uje proteine i ako imamo "proteinske napada~e" u na{em krvnom sistemu, on }e nam pro~istiti krv od istih. Sa druge strane, enzim lipaza razgra|uje masti, amilaza  razgra|uje skrob itd. Interesantno je da se napomene da enzimi deluju kod otstranjivanju vi{ka kilograma. Mnogi ljudi koji imaju prekomernu te`inu imaju metaboli~ki disbalans, a to razume se da deluje na njihovo zdravlje.
    Kako i da je, hranljive materije u organizmu mogu da budu oslobo|ene samo uz pomo} enzimskog osloba|aju}eg sistema. Kada ovo nije postignuto mi postajemo iznemogli i manje sposobni da razmi{ljamo trezveno. Isto tako, snabdevanje enzimima apsolutno je va`no za o~uvanje mladala~kog izgleda ko`e i njeno zdravlje. Cirkulacija polako usporava dok starimo i zato su nam potrebni dodatci (suplementi) koji sadr`e enzime.

          REZIME: Enzimi digestuju hranu, osloba|aju hranljive materije, otstranjuju toksi~ne otpadne materije, pro~i{}avaju krv, raznose hranljive materije i ja~aju endokrini sistem, uramnote`avaju nivoe holesterola i triglicerida, hrane mozak. Sve ovo doprinosi za ja~anje imunog sistema.
         Bez razlike dali neko je zdrav ili bolestan, mlad ili star, svako treba da koristi dodatke sa enzimima, zato {to realni uslovi `ivljenja i proces starenja ~ine svoje.
          Zato koristite enzimske dodatke i izvanredne AFA  alge vrhunskog kvaliteta koje Vam nudi kompanija AQUASOURCE i sami sebi istrasirajte put do boljeg i zdravijeg `ivota.
                                                                                         
ELIZABETA  STAJI]
                                                                        
SAMOSTALNI  ISTRA@IVA^

                  | KOMPANIJA | KLAMATSKO JEZERO | OP[TO O ALGAMA  | AFA  ALGA |  PROIZVODI | INFORMACIJE  PLUS  |
 
                                 ISKUSTVA | MOGU
]NOSTI  | POSTANITE DISTRIBUTER | PORUD@BINA | NOVOSTI | KONTAKT
                         
                                                                                                  
                                                                                           

                                   

   
Klamatsko Jezero
OPSTO O ALGAMA
AFA  ALGA  
PROIZVODI  
INFORMACIJE PLUS  
ISKUSTVA  
MOGUCNOSTI  
PORUDZBINA PROIZVODA
NOVOSTI
KONTAKT  
AMINO  KISELINE

VITAMINI

MINERALI

ESENCIJALNE
MASNE
KISELINE

ENZIMI

PROTEINI,
UGLJENi HIDRATI I  LIPIDI

PROBIOTICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIZABETA STAJIC
NEZAVISNI DISTRIBUTER
DISTRIBUTERSKI BROJ
55000681

 

 

 

 

 

 

 
   
   

Dizajn E.S. 2002-2005. Stajic Elizabeta,  AquaSource - nezavisni  distributer. Sva prava zadr`ana.